#wandeldriedaagse
 • Facebook
 • Instagram

Regionaal Landschap Lage Kempen

Grote Baan 176 - 3530 Houthalen-Helchteren

info@rllk.be

011 78 52 59

MET de STEUN VAN

© 2019  Regionaal landschap Haspengouw en Voeren

PRIVACY VERKLARING van RLHV vzw


RLHV vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RLHV vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Uw persoonsgegevens worden door RLHV vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van RLHV vzw (uitvoering overeenkomst)

 • het plannen/uitvoeren van (vrijwilligers)activiteiten en het contacteren van en communiceren met personen in dat kader (gerechtvaardigd belang)

 • het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers (gerechtvaardigd belang)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang)

 • Statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd

 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers (verzekeringsplicht, opmaak nominatieve lijst forfaitaire kostenvergoedingen, respecteren van de wettelijke grenzen voor toekenning kostenvergoeding, …)

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

RLHV VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U beschikt ten allen tijde over een kosteloos recht van toegang tot deze gegevens, verbetering ervan of verzet tegen het gebruik van deze gegevens. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u inzage in uw gegevens wilt hebben of rlhv wilt verzoeken uw gegevens aan te passen of te verwijderen, kan u een e-mail sturen naar info@rlhv.be

 

Wijziging van deze privacyverklaring

RLHV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze verklaring vervangt alle vorige versies. Wij raden u  aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen. Het meest actuele privacy beleid is het laatst gewijzigd in februari 2019

Contactgegevens

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
Daaleindestraat 2
3720 Kortessem

T: 011/31 38 98

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaand adres of via  info@rlhv.be

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is de toe-zichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. U vindt de contactgegevens op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be